عباس هاشمیان نژاد
موسس و مدیریت

حسین هاشمیان نژاد
مدیر پشتیبانی

علی هاشمیان نژاد
مدیر فروش

علی ساعت ساز مغربی
مدیر پروژه‌ها